โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร

ทำไมต้องเรา

FISP เป็นโรงงานที่ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice) และมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยครบครันสำหรับให้ผู้ประกอบการแปรรูปผักผลไม้และเครื่องดื่ม

FISP มีบุคลากรวิจัยและพัฒนาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรม

FISP พร้อมให้คำปรึกษาและยืดหยุ่นต่อทุกความต้องการของผู้ประกอบการ

แนะนำทีมงาน FISP

   

    ดร.โศรดา วัลภา 

    ผู้จัดการโรงงาน

   

     ดร.กุลรภัส วชิรศิริ

     ผู้จัดการฝ่ายผลิตและบริการวิจัย

             

นางสาวณปภา บุศยโสฬส

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

 

นายดำรงชัย สิทธิสำอางค์

 ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและวิศวกรรม

นายจักรภพ แน่นอุดร

หัวหน้างานฝ่ายผลิตฯ

 

 นายสาธิต องอาจ

พนักงานฝ่ายผลิตฯ

นายนันทปรีชา หาญขุนทด     

พนักงานฝ่ายผลิตฯ                           

 

 นายชัชพล ยืนยง

พนักงานฝ่ายผลิตฯ                             

                   

นางสาวกัลรัตน์ ลิ้มประจวบลาภ           

พนักงานฝ่ายผลิตฯ     

 นางสาวเบญจรัตน์ หลวงชนะ 

พนักงานฝ่ายผลิตฯ  

               

นางสาวฐิติชญา สุวรรณทัพ 

พนักงานฝ่ายประกันคุณภาพ 

   

 นายนฤพล พลแสงทอง

พนักงานฝ่ายการตลาดฯ

นางสาวพิมรดา อินทรโชติ

พนักงานฝ่ายจัดซื้อและบริหารคลังสินค้า