โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร

บริการของเรา

FISP มุ่งให้บริการแก่ผู้ประกอบการแบบ One-Stop-Service

ประกอบด้วย บริการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร บริการบ่มเพาะเทคโนโลยีการผลิตในเชิงพาณิชย์สำหรับผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูปและเครื่องดื่ม บริการสายการผลิตผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูปและเครื่องดื่มที่ได้มาตรฐาน บริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบและรับรองคุณภาพ บริการประเมินอายุการเก็บรักษาอาหาร บริการที่ปรึกษาด้านการผลิตและวางสายการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร บริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและด้านการประกอบธุรกิจอาหาร