โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร

บริการวิเคราะห์ทดสอบ

1. บริการวิเคราะห์ทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและส่วนประกอบอาหาร (Ingredient) 

     - ปริมาณสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร 

     - ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น พอลิฟีนอล แคโรทีน เบต้ากลูแคน โอลิโกแซคคาไรด์ พอลิแซคคาไรด์ พอลิเปปไทด์

     - การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดและผลิตภัณฑ์อาหารในระดับเซลล์และสัตว์ทดลอง เช่น Free radical scavenging activity test, antioxidant enzyme activity test, cell proliferetion activity test, mitochondria membrane potential change test, phagocytosis test, prebiotic activity 

     - ความปลอดภัยขอวอาหารและสารสกัด เช่น การทดสอบความเป็นพิษระดับเซลล์ทั้งมนุษย์และสัตว์ การทดสอบความเป็นพิษระดับพันธุกรรม การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลัน กึ่งเรือรัง และเรื้อรังในสัตว์ทดลอง ปริมาณยาปฏิชีวนะและสารตกค้างในอาหาร สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร สารดัดแปรทางพันธุกรรม (GMO) และการทดสอบการปลอมปน

2. บริการสอบเทียบเครื่องมือ

3. บริการรับรองระบบคุณภาพ ได้แก่ ISO9001, ISO140000, มอก. 18001/ OHSAS 18001, GMP (Codex), HACCP (Codex) , ISO 22000, Organic food, GAP

บริการของเรา

บริการของเราทั้งหมด