โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร

บริการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร

การบริการประกอบด้วยการพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตในระดับห้องปฏิบัติการ เพื่อทดสอบความเป็นไปได้ของแนวคิดผลิตภัณฑ์ทั้งในเชิงเทคนิคและการยอมรับของผู้บริโภคโดยนักวิจัยจากศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารของ วว. นักวิจัย และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายความร่วมมือภายใต้โครงการ Food Innopolis ของประเทศไทย 

บริการของเรา

บริการของเราทั้งหมด